Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA EVRELERİNDE UZLAŞMA MÜESSESESİ

 

Soruşturma konusu suçun uzlaşmaya tabi olduğu hallerde Cumhuriyet Savcısı veyahut onun talimatıyla adli kolluk görevlisi şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görene uzlaşma teklifinde bulunur[1]. Uzlaştırma teklifi yapan savcı veya adli kolluk görevlisi, taraflara, Yönetmelikte belirtilen uzlaşmaya ilişkin basılı formları verir ve bunlar hakkında gerekli bilgilendirmeyi yapar. Uzlaştırma teklifinde bulunulanlar üç gün içinde kararlarını bildirirler. Üç gün içinde cevap verilmez ise uzlaşma teklifi reddedilmiş sayılır. Uzlaşma teklifi reddedilmiş olmasına rağmen şüpheli ile mağdur veya suçtan gören uzlaştıklarını gösterir belgeyi iddianame düzenlenmeden önce savcılığa sunarsa ve savcılıkta uzlaşmanın özgür iradeye dayandığını saptarsa soruşturma evresinde uzlaşılmış olunur (CMK madde 253/16 ve CMK madde 253/17). Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması[2] halinde tekrar uzlaşma yoluna gidilemez (CMK madde 253/18).

 

Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar gören kişiler uzlaşma teklifini kabul ederlerse Cumhuriyet Savcısı uzlaştırmayı bizzat kendi yapabileceği gibi uzlaştırmacı olarak barodan bir avukat talep edebilir yahut hukuk öğrenimi görmüş bir kişiyi görevlendirebilir. Şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören kişiler de uzlaştırmacı olarak atanacak avukat konusunda anlaşmaya varabilirler (Yönetmelik madde 14/2). Uzlaştırmacı olarak atanan kişinin bağımsız ve tarafsız olma yükümlülüğü vardır (Yönetmelik madde 28/a). Tarafsızlığından şüphe edilen uzlaştırmacının reddi ve yasaklılığı mümkündür (CMK madde 253/10, Yönetmelik madde 22 vd.). Uzlaştırmacı Savcılıktan belgeleri alarak ve soruşturmanın gizliliği ilkesine uygun olarak 30 gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırır. Bu süre en çok 20 gün daha uzatılabilir (CMK madde 253/12). Uzlaştırma müzakereleri gizli yapılır. Bu müzakerelere şüpheli, mağdur, suçtan zarar gören, kanuni temsilci, müdafii ve vekil katılabilir. Müzakereler taraflarla birlikte yapılabileceği gibi ayrı ayrı da yapılabilir ve bu müzakereler sırasında görüntülü ve sesli iletişim araçları da kullanılabilir(Yönetmelik madde 18). Müzakereler sonucunda taraflar uzlaşırsa belli edimlerin yerine getirilmesi söz konusu olabilir. Örneğin maddi ve manevi zararların tazmini gibi[3]. Uzlaştırma müzakereleri Yönetmeliğin öngördüğü yerlerde yapılabilir[4]. Soruşturma aşamasında uzlaşılırsa ve şüpheli kararlaştırılan edimi tek seferde yerine getirirse hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilir. Ancak edim tek seferde yerine getirilemeyecek türden ise şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilir (CMK madde 253/19, Yönetmelik madde 23). Uzlaşma halinde soruşturma konusu suç nedeniyle hukuk mahkemelerinde tazminat davası açılmaz, dava açılmışsa da feragat edilmiş sayılır (Yönetmelik madde 23/7).

 

Kamu davası açıldıktan sonra kovuşturma konusu suçun uzlaşma kapsamında olduğu anlaşıldığında uzlaşmaya ilişkin hususlar mahkeme tarafından da uygulanır (CMK madde 254). Mahkeme aşamasında uzlaşma hükümlerinin uygulanacağı hallerden biri, soruşturma aşamasında uzlaşma teklifinde bulunulması gerekli iken bu hususun ilk olarak mahkemede anlaşılmış olması durumudur (Yönetmelik madde 25). Bunun yanı sıra soruşturma aşamasında uzlaşma teklifi reddedilmiş olsa bile, taraflar hüküm verilinceye kadar uzlaştıklarını gösterir belgeyi mahkemeye sunabilirler (Yönetmelik madde 25/3).

 

Taraflar arasında, kovuşturma aşamasında uzlaşma sağlanır ve edim defaten yerine getirilirse dava hakkında düşme kararı verilir. Ancak edim tek seferde ifa edilemezse hükmün açıklanmasının geri bırakılması yoluna gidilir. Edim yerine getirildiğinde davanın düşmesine karar verilir (Yönetmelik madde 27). Uzlaşmanın sağlanması halinde kovuşturma konusu suçla ilgili tazminat davası açılamaz, açılmış davadan feragat edilmiş sayılır (Yönetmelik madde 27/7).[1] Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 253/4, Ceza Muhakemesi Kanunu’na Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Madde 8

[2] Yönetmelik 24/2. maddeye göre; uzlaşma teklifine süresi içerisinde cevap verilmemesi ya da teklifin reddedilmesi halinde uzlaştırma girişimi sonuçsuz kalmış sayılır.

[3] Yönetmelik 20. maddeye göre; taraflar uzlaştırma sonunda belli bir edimin yerine getirilmesi hususunda anlaşmaya vardıkları takdirde aşağıdaki edimlerden bir ya da birkaçını veya bunların dışında belirlenen hukuka uygun başka bir edimi kararlaştırabilirler:

a) Fiilden kaynaklanan maddi veya manevi zararın tamamen ya da kısmen tazmin edilmesi veya eski hale getirilmesi,

b) Mağdurun veya suçtan zarar görenin haklarına halef olan üçüncü kişi ya da kişilerin maddi veya manevi zararlarının tamamen ya da kısmen tazmin edilmesi veya eski hale getirilmesi,

c) Bir kamu kurumu veya kamu yararına hizmet veren özel bir kuruluş ile yardıma muhtaç kişi ya da kişilere bağış yapmak gibi edimlerde bulunulması,

ç) Mağdurun, suçtan zarar görenin veya bunların gösterecekleri üçüncü şahsın, bir kamu kurumunun ya da kamu yararına hizmet veren özel bir kuruluşun belirli hizmetlerini geçici süreyle yerine getirmesi veya topluma faydalı birey olmasını sağlayacak bir programa katılması gibi diğer bazı yükümlülükler altına girilmesi,

d) Mağdurdan veya suçtan zarar görenden özür dilenmesi.

[4] Yönetmelik 29. maddeye göre; uzlaştırma müzakereleri;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarının bu amaçla ayrılan yerlerinde,

b) Tarafların kabul etmesi şartıyla uzlaştırmacının faaliyetlerini yürüttüğü büroda,

c) Tarafların menfaatlerine uygun, kendilerini huzurlu hissedecekleri güvenli bir ortamda veya taraflarca kabul edilen bu işe uygun başka yerlerde,

gerçekleştirilebilir.

Adliye binalarında uzlaştırma müzakerelerinin yapılabilmesi amacıyla, imkanlar ölçüsünde toplantı odaları tahsis edilebilir. Toplantı odalarının düzenlenmesi, büro hizmetlerinin ve gerekirse güvenliğin sağlanması, uzlaştırma toplantıları için tahsis sıra ve saatleri Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yerine getirilir.

Son Güncelleme ( , 23 Ocak 2013 13:14 )
 
free poker