Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

İSKAN RUHSATI OLMAYAN BİNALAR İÇİN GEÇİCİ SU VE ELEKTRİK ABONELİĞİ

 

29 Temmuz 2008 tarih 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5784 Sayılı Kanunla yapı (inşaat) ruhsatı bulunan, ancak gerekli koşulları yerine getirmediği için "iskân" yani oturma izni bulunmayan binalara elektrik, su, telefon bağlanmasının yolu açıldı.

 

Gerek 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu gerekse 3194 sayılı İmar Kanununda değişiklik yapan Elektrik Piyasası ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair 5784 Sayılı Kanun'un 25'inci maddesinde; İmar Kanununa ek 11'nci geçici madde eklendi ve bu geçici madde ile yapı kullanım yerlerine elektrik hizmetlerinin götürülmesine yönelik uygulama da yeniden belirlendi.

Geçici 11. madde doğrultusunda;  bu maddenin yürürlüğe girdiği 29 Temmuz 2008 tarihine kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen veya alınmayan yapılara; yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren başvurulması üzerine, kullanma izni alınıncaya kadar ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su ve /veya elektrik bağlanabileceği, bu kapsamda, ilgili belediyeden dağıtım şirketlerine elektriğin kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde aboneliği iptal edileceğinden, su ve /veya elektrik bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmeyeceğinin yanı sıra yapı (inşaat) ruhsatı alınma ve buna göre yapılma şartının 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapılmış olan yapılara uygulanmayacağı da hüküm altına alınmıştır.

 

Yasada zaman sınırlamasından bahsedilmediği için,  inşaat ruhsatının hangi tarihte alındığına bakılmayacak olup, ayrıca 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapıldığı belgelenen yapılar için iskan ruhsatı alınması koşulu ve inşaat ruhsatı da aranmayacaktır. 
 

 
free poker