Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

YAPI KULLANMA İZNİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE BU İZNİN ALINMAMASI HALİNDE UYGULANACAK MÜEYYİDELER

 

Yapı Kullanma İzni (YKİ), ruhsatlı bir yapının mevzuata, projesine, ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren; üzerinde ruhsat bilgilerinin, inşaatın bitim tarihinin, tapu kaydının, adresinin, bağımsız bölümlerin cinslerinin, numaralarının, arsa paylarının, metrekarelerinin, sınıflarının, mal sahiplerinin yazılı olduğu ve Belediyenin veya Valiliğin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimince düzenlenen belgedir.

 

İlgilinin, YKİ belgesi alınacak olan gayrimenkul, belediye veya mücavir alanları içinde bulunuyorsa Belediyeye, bu alanların dışında bulunuyorsa Valiliğe başvurması gerekir.

 

Belediye veya Valilik, aranan kriterlerin gerçekleştiğini belirlediği takdirde, YKİ’ni 30 gün içinde düzenleyecektir. Böylece; YKİ, fiilen bitmiş bir yapının hukuken de tamamlanmış olduğunu yasal olarak kanıtlamakta ve her bağımsız bölümü ve bunların kullanımlarını meşrulaştırmaktadır.

 

Yapı Kullanma izni verilmeden önce aranacak kriterler şunlardır:

1. Yapının ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak tamamlandığı,

2. TSE Standartlarına uygun malzeme kullanıldığı,

3. Kanalizasyonun, ruhsatiye ve eklerine uygun yapıldığı, eğer kanalizasyon tesisi gayrimenkulün kullanılmaya başlanacağı güne kadar tamamlanamamışsa, fosseptik ve benzeri geçici bir tesisin yaptırıldığı,

4. Otopark ihtiyacı bulunan bina ve tesislerde otopark yapıldığı,

5. Kapıcı dairesi ve sığınak mecburiyeti olan bina ve tesislerde kapıcı dairesi ve sığınak yapıldığı.

 

Belediyenin, bu maddi koşulların dışında bir sebeple, yapı kullanma izni vermekten kaçınması hukuka aykırıdır. Örneğin, belediye, yapı sahibinin işçi ve işveren ilişkilerinden dolayı sosyal sigortalar kurumuna prim borcu bulunduğunu ileri sürerek yapı kullanma izni vermekten kaçınamaz. Belediye’nin olumsuz kararının kanuna aykırı olarak verildiğinin düşünülmesi halinde, İdare Mahkemesinde kararın iptali için dava açılabilecektir.

 

Yapı Kullanma İzni amirliğine verilecek belgeler şunlardır:

1. İnşaat Ruhsatı

2. Tapu fotokopisi

3. Mimari proje

4. Statik Proje

5. Metrekare cetveli

6. İmar durumu

7. İş Bitirme Tutanağı (Yapı Denetim Bürosundan)

8. Su, kanal, elektrik ilişik belgeleri

9. Ankastre Vizesi (Türk Telekomdan)

10. Temel vizesi

11. Vergi İlişik Kesme Belgesi (Her bağımsız bölüm için)

12. Ön ve arka cephenin 13*18 ebadında ikişer fotoğrafı,

13. Isı Yalıtım Vizesi,

14. Toprak Vizesi,

15. Adres Belgesi

16. 150 metre karenin  üzerinde işyeri bulunan yapılar için harç

17. Asansör Kullanma İzni

18. Sığınak Raporu

19. Proje müelliflerin ve fenni mesullerinin, yapının projelerine fen ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını belirten raporları.

 

Yapı kullanma izni harcı (beher inşaat metrekaresi için) konut bölgeleri ve ticaret bölgeleri için ayrı ayrı olmak üzere en az 0,05 YTL en çok 0,15 YTL’dir. Bu aralığa bağlı kalmak kaydı ile her ilçe belediyesi meclisi, binanın cinsi, kullanılan malzeme gibi kriterlere bağlı olarak bir harç tarifesi oluşturur. Bilgisayarlı sistemin kullanıldığı belediyelerde ödenmesi gereken harç miktarı bilgisayar aracılığı ile otomatik olarak hesaplanmaktadır.

 

İmar Kanunu’nun 31. maddesi ve Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesi gereği, yapı kullanma izni alınmamış olan binalarda yaşayacak olanlar elektrik, su kanalizasyon hizmet ve tesislerinden yararlanamazlar. Bu hizmetlerden gayrimenkulün yararlandırıldığı durumlar, hizmeti verecek idarenin sorumluluğuna yol açacaktır. Böyle bir durumun tespitinde, verilen hizmetin bir an evvel kesilmesini sağlamak için ilgili idareye belediye veya valilik tarafından yazı yazılır. Zira idare ile özel kişi arasında YKİ sunulmadan sözleşme akdedilmiş olması, yasal koşullar yerine getirilmediğinden, bu servislerin kullanılmasına neden teşkil etmez.

 

İmar Kanunu’nun 42. maddesi gereği, YKİ alınmaksızın kullanılan veya kullanılmak üzere kiraya verilen her daire veya işyeri için belediye tarafından yapının yapı sahibine ve müteahhidine para cezası verilmektedir.

 

Yeni Türk Ceza Kanunu’nun “İmar Kirliliğine Neden Olma” başlıklı 184. maddesi gereği de; nerede olursa olsun, yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınaî faaliyetin icrasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Sonradan YKİ belgesi düzenlenmesi, kamu davasının açılmamasına, açılan davanın düşmesine veya mahkûm olunan cezanın bütün sonuçları ile ortadan kalkmasına etkisi yoktur. Ancak; bu madde hükmü, 12 Ekim 2004’ten önceki bir tarihte inşa edilen binalarda uygulanmaz.

 
free poker