Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

TELEKOMÜNİKASYON YOLU İLE YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ

 

Önleme Amaçlı İletişimin Tespiti ve Dinleme; telefon veya benzeri telekomünikasyon araçlarının ve kişilerin karşılıklı konuşmalarının istihbarat amacıyla gizlice dinlenmesi ve banda kaydedilmesidir[1].

 

Hakim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yetkili kılınan idari makamın yazılı emriyle, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişim tespit edilebilir, dinlenebilir; sinyal bilgileri değerlendirebilir, kayda alınabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen yazılı emir, 24 saat içinde yetkili ve görevli hakimin onayına sunulur. Hakim kararını en geç 24 saat içinde verir. Sürenin dolması veya hakim tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbir derhal kaldırılır. Bu halde dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç 10 gün içinde yok edilir; durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir. Uygulanan tedbirin sona ermesi halinde, dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç on gün içinde yok edilir. Durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir. Kararda ve yazılı emirde, tedbirin uygulanacağı kişinin kimliği, iletişim aracının türü, kullandığı telefon numaraları veya iletişim bağlantısını tespite imkan veren kodundan belirlenebilenler ile tedbirin türü, kapsamı ve süresi ile tedbire başvurmayı gerekli kılan nedenlere yer verilecektir.

 

Adli Amaçlı Dinleme; telefon veya benzeri telekomünikasyon araçlarının ve kişilerin karşılıklı konuşmalarının, bir suç dolayısı ile soruşturma veya kovuşturma evresinde delil elde etmek amacıyla gizlice dinlenmesi ve banda kaydedilmesidir[2].

 

İletişimin denetlenmesi, klasik delil toplama tekniklerinden sonra gelen ikincil tedbir niteliğinde öngörülerek kişinin haberleşme özgürlüğüne yönelik müdahale olanağı sınırlanmıştır. Söz konusu tedbirin uygulanabilmesi, bir suç dolayısıyla ceza soruşturması ve kovuşturması yapılması, bu kapsamda şüpheli veya sanığın iletişiminin denetlenmesi önkoşuluna bağlı tutulmuştur. Kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması, başka bir suretle delil elde etmenin mümkün olmaması ve telefon konuşmalarının dinlenmesi ve kayda alınmasına konu fiilin, CMK 135. maddenin altıncı fıkrasında sayılan suçlardan birisinin kapsamına girmesi olarak sıralanabilir. Dinleme ve tespite hakim karar verir. Hakimin kararında, yüklenen suçun türü, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim bağlantısını tespite imkan veren kodu, tedbirin türü, kapsamı ve süresi, kapsamı ve süresi belirtilir. Gecikmesinde somut sakınca bulunan hallerde cumhuriyet savcısı da dinleme ve tespit emri verebilir. Cumhuriyet Savcısı, vermiş olduğu kararı/yazılı emri derhal hakim onayına sunar ve hakim kararını en geç 24 saat içerisinde verir. Sürenin dolması veya hakim tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbir cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılır. Hakim, savcılık makamının kararını onaylamadığı takdirde, savcılık makamı bu karara karşı itirazda bulunamaz. Tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtların yok edilmesi halinde, soruşturma evresinin bitiminden itibaren en geç 15 gün içinde, Cumhuriyet Başsavcılığı, tedbirin nedeni, kapsamı, süresi ve sonucu hakkında ilgilisine yazılı olarak bilgi verir. Tedbir kararı en fazla üç ay için verilebilir. Bu süre, bir defa uzatılabilir ve neticede toplam altı ay sürebilir.

 

Telefon Dinlemenin Haberleşme Özgürlüğünü İhlal Ettiği Haller

 

1. Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadan; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadan; haberleşmenin engellenmesi ve gizliliğinin ihlal edilmesi hali[3]

2. Haberleşme özgürlüğüne, bir kamu otoritesi tarafından ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacının dışında müdahale edilmesi hali[4].

3. Haberleşme özgürlüğü bir koruma tedbiri olarak CMK’nın 135. maddesinde ve korunan hukuki yarar olarak TCK’nın 132. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeler doğrultusunda ihlal olarak düzenlenmiş haller şunlardır;

*Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğinin ihlal edilmesi veya bu gizlilik ihlalinin haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşmesi.

*Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerinin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi.

*Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğinin diğer tarafın rızası olmaksızın alenen ifşa edilmesi.

*Kişiler arasındaki haberleşmelerin içeriğinin basın ve yayın yolu ile yayınlanması.

 

Müdafi Açısından Telefon Dinleme

 

Müdafiin, savunma dokunulmazlığı, şüpheli ve sanık denetim ve izleme olmaksızın görüşme ve yazışma hakkının bir sonucu olarak (CMK Madde 154), şüpheli ve sanıkla olan iletişiminin denetlenmesi yasaklanmıştır. Bu yasak müdafiin bürosu, konutu ve yerleşim yerindeki telekomünikasyon araçlarıyla sınırlanmıştır. (CMK Madde 136). Söz konusu yerler dışında bulunan telekomünikasyon araçları açısından bir dinleme yasağı getirilmediği gibi, mobil telefonlar açısından bir yasaklama kanun koyucu tarafından öngörülmemiştir. Fakat, yasaklama olmamasına rağmen müdafiin de tanıklıktan çekinme hakkı bulunması sebebiyle, şüpheli veya sanık ile müdafiin iletişimi CMK’nın 135/2. maddesi uyarınca kayda alınamayacaktır.[1] 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu

2803 sayılı Jandarma Teşkilatı, Görev ve Yetkileri Kanunu

2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu

[2] Ceza Muhakemesi Kanunu 135. Madde ve devamı

[3] Anayasa’nın 22. maddesi

[4] Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. maddesi

 
free poker