Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

ZİMMET SUÇU

 

Türk Ceza Kanunu 247. madde uyarınca “Görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır” demektedir. Zimmet, özünde kamu görevlisi tarafından işlenen bir görevi kötüye kullanma suçudur (özgü suçtur).

 

Zimmet suçunun maddi konusu ‘mal’dır. Mal kavramı, para, her türlü menkul kıymet ve diğer malları kapsar. Zimmetin maddi konusunu oluşturan mal veya paranın devlete ait olması şart değildir; fertlere de ait olabilir, esasen bu suç ile korunmak istenen sadece mülkiyet değil, aynı zamanda kamu görevlilerinin dürüstlüğüne ilişkin devlete ait menfaattir.

 

Zimmet suçunun maddi unsuru, zimmet suçunun maddi konusu olan malın zilyetliğinin faile görevi nedeniyle devredilmiş olması veya failin görevi nedeniyle malın koruma ve gözetimiyle yükümlü olması gerekir. Zimmet suçunda zilyetlik, fiilen mülkiyete dönüştürülmektedir. Bu nedenle şey üzerinde ancak malikin yapabileceği tasarruflardan birini yapma durumunda zimmetin maddi unsuru gerçekleşmiş olur.

 

Zimmet suçu zimmete geçirme fiillerinin gerçekleştiği anda tamamlanır. Bu suçun tamamlanması için zimmete geçirme fiilinin bir zarara neden olup olmaması önemli değildir. Zimmetten sağlanacak menfaatin mutlaka faile ait olması gerekmez, zimmet suçu başkası menfaatine de işlenebilir. Zimmet suçu kasıtlı bir suçtur, failde zimmete geçirme bilinç ve iradesinin bulunması yeterlidir.

 

Zimmet suçu özgü bir suç olduğundan gerekli nitelikleri taşımayan kişi tek başına özgü suçların faili olamazsa da özgü suça iştirak edebilir; ancak bunun için failin bu sıfatının bilinmesi zorunludur. Kamu görevlisi niteliği taşımayan kişinin zimmet suçuna iştiraki bakımından gerekli manevi unsuru taşıdığının kabulü için zimmet suçuna iştirak etme bilinç ve iradesine sahip olması gerekir. Dolayısıyla kamu görevlisi niteliği taşımayan kişinin, kamu görevlisi niteliği taşıyan kişinin bu niteliğini, şeye görevi nedeniyle zilyet olduğunu ve suçu bilmesi, suçu istemesi ve diğer şeriklerle birlikte hareket etme bilinç ve iradesinin bulunması gereklidir.

 

Zimmet Suçunun Ağırlaştırıcı Nedeni:

Türk Ceza Kanunu 247/2. madde uyarınca suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında arttırılır. Bu hileli davranışın ilgili daireyi aldatacak nitelikte olması gerekir. Başvurulan hile ayrıca sahtecilik suçunu oluşturduğunda Türk Ceza Kanunu 42. madde gereğince faile sadece ağırlaştırılmış zimmet fiilinden dolayı ceza verilir.

 

Zimmet Suçunun Hafifletici Nedenleri:

Türk Ceza Kanunu 247/3. madde uyarınca zimmet suçunun, malın geçici bir süre kullanıldıktan sonra iade edilmek üzere işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında indirilebilir. Ancak bu zorunlu bir hafifletici neden değildir; bu durumu hafifletici bir neden gibi kabul etmek hakimin takdir yetkisindedir.

 

Ayrıca Türk Ceza Kanunu 248 madde uyarınca iade veya uğranılan zararın tazminin soruşturma başlamadan önce gerçekleşmesi halinde verilecek cezanın üçte ikisinin, kovuşturma başlamadan önce gönüllü olarak zimmete geçirilen malın aynen iade edilmesi veya uğranılacak zararın tazmini halinde verilecek cezanın yarısının, etkin pişmanlığın hükümden önce gerçekleşmesi halinde verilecek cezanın üçte biri indirilir. Bu durumda iade ve ödemenin gönüllü, kendiliğinden olması gerekir. İade ve ödemenin tam olması gerekir. Zimmet fiili iştirak halinde işlenmiş ise ortaklardan birinin sadece kendi payına düşeni ödemesi veya iade etmesi hafifletici nedenin uygulanması için yeterli değildir. Ödeme ve iade tam olmalıdır. Türk Ceza Kanunu 248. maddeden yola çıkıldığında ödeme ve iadenin sadece fail tarafından değil, üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilmesi durumunda da hafifletici nedenin gerçekleştiği kabul edilmelidir.

 

Türk Ceza Kanunu 249. madde uyarınca zimmet suçunun maddi konusunu oluşturan malın değerinin az olması halinde verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilir. Suçun maddi konusunu oluşturan malın değeri suçun işlendiği zamana göre belirlenir.

Son Güncelleme ( , 29 Eylül 2012 12:40 )
 
free poker