Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 07.08.2012

PDF 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TÜZÜKLER

2012/3469      Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

2012/3474      Tebligat Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

2012/3488      Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

BAKANLAR KURULU KARARI

2012/3489      Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Gençlik ve Spor Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

— İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

TEBLİĞLER

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/50)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/15)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/17)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/19)

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 6/8/2012 Tarihli ve 2012/120 Sayılı Kararı

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker