Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 03.08.2012

PDF 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/3340  3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca “Uygulama Alanı” İlan Edilen Şanlıurfa İlinde Bazı Köy Altı Yerleşim Birimlerinin Ana Köyden Ayrılarak Bağımsız Köy Olması Hakkında Karar

2012/3347  Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2012/3348  Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin Kapatılması ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Mühendislik Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2012/3354  Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Görev Süresinin 6/11/2012 Tarihinden İtibaren 5 Yıl Uzatılması Hakkında Karar

2012/3358  Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırılması Yapılması Hakkında Karar

2012/3362  Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2012/3394  Karaman İlinde Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri Kapsamında Bulunan Bazı Taşınmazların Karaman Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3411  Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Polonya Cumhuriyeti, Mali İstihbarat Genel Denetim Birimi Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası’nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2012/3421  Ankara İli, Mamak İlçesi, Anayurt, Gülseren ve Yatıkmusluk Mahallelerinde Bulunan Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

2012/3459  Belçika Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi İsmail Hakkı MUSA’nın Merkeze Atanması Hakkında Karar

2012/3511  Vali Atamaları Hakkında Karar

—  Başbakanlık ile Ekonomi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

—  Ekonomi Bakanlığı Personelinin Yurtdışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelik

—  Emniyet Teşkilatı Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ve Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Av Koruma Görevlileri Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Orman Sayılmayan Yerlerdeki Ağaç ve Ağaççıklardan Faydalanılması Hakkında Yönetmelik

—  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLKE KARARI

—  Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 17/7/2012 Tarihli ve 52 Sayılı İlke Kararı

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/49)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/51)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/18)

—  Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/8)

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker