Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 26.06.2012

PDF 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/3285  Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatında 11 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2012/3287  Van İlinde Meydana Gelen Deprem Sebebiyle İl Genelinde Yürütülen Çalışmalar Kapsamında İnşa Edilecek Kalıcı Konut ve Sosyal Donatı Sahalarıyla İlgili Altyapı Projelerinin Uygulanması İçin İhtiyaç Duyulan Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Avrupa Birliği Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

— Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Kültür ve Turizm, Millî Eğitim, Millî Savunma ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

GÖREVLENDİRME KARARI

— Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Görevini Yürütmek Üzere Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Metin HÜLAGÜ’nün Görevlendirilmesi Hakkında Karar

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARLARI

— İdari Bağlılığın Değiştirilmesine Dair Kararlar

YÖNETMELİKLER

2012/3180  Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2012/3262  Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2012/3303  Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Dışişleri Bakanlığı Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Yurt Dışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER

— Araştırma ve Geliştirme Destek Programı Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/53)

— 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Uyarınca Elkonulan Eşya veya Alıkonulan Aracın Muhafaza, Depolama, Yükleme, Boşaltma ve Nakliye Ücretlerine Dair Tebliğ

— Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 415)

— Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV No: 60

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2010/78, K: 2011/177 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2010/57, K: 2012/14 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/127, K: 2012/29 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/30, K: 2012/36 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/105, K: 2012/38 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/128, K: 2012/40 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/26, K: 2012/41 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/136, K: 2012/72 Sayılı Kararı

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker