Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 22.05.2012

PDF 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’a, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Avrupa Birliği Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

— Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği

— Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanlığı Yönetmeliği

— Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Yönetmeliği

— PTT Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Kafkas Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Kafkas Üniversitesi Arıcılığı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/10)

— 2012 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

— 2012 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

— 2012 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

— 2012 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

— Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

— Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

— Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

— Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 23)

DÜZELTME  (Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili)

İLANLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker