Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 04.05.2012

PDF 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/2976     Bazı Yerleşim Birimlerinin “Uygulama Alanı” Olarak Tespiti, Bazı Yerleşim Alanlarında Dağıtılacak Toprak Normunun Belirlenmesi ve Bazı Yerleşim Birimlerinin Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar

2012/2995     Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2012/3003     Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Amerika Birleşik Devletleri Finansal Suçlarla Mücadele Birimi (FinCEN) Arasında Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı ile İlgili Bilgi Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2012/3008     2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2012/3077     Umuma Mahsus Pasaport Hamili Rusya Federasyonu Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Seyahatlerinde, 180 Gün İçinde Toplamda 90 Günü Aşmamak Kaydıyla 30 Gün Olan Vizesiz Kalış Sürelerinin, 31 Aralık 2012 Tarihine Kadar Tek Taraflı Olarak 60 Güne Çıkarılması Hakkında Karar

2012/3078     Bingöl İli, Merkez İlçesinde Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri Kapsamında Yer Alan Bazı Taşınmazların Bingöl Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3080     2012 Yılında Sulama Birliklerince İşletilen Sulama Tesislerinde Uygulanacak Su Kullanım Hizmet Bedeli Tarifelerine İlişkin Karar

2012/3114     2012 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Ilısu Barajı ve HES (GAP) Projesi Kapsamında Yer Alan Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

2012/3116    Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Üyeliğine Şanal TOSUN'un Atanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

—   Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği

—   Ordu Evleri, Askerî Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/4/2012 Tarihli ve 2012/57 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/4/2012 Tarihli ve 2012/58 Sayılı Kararı

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/4/2012 Tarihli ve 2012/60 Sayılı Kararı

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker