Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 15.01.2016

PDF 

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

6659     Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yatırım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6660     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2016/8369    Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar

2016/8372   6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2016 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

2016/8375   Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik

—  Türk Silâhlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Milli Piyango Uzmanlığı Yönetmeliği

—  Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Harran Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

—  FTI Fasad Teknoloji Merkezi A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (MHG/2015-22)

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 31/12/2015 Tarihli ve 2015/94 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 31/12/2015 Tarihli ve 2015/95 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 31/12/2015 Tarihli ve 2015/96 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 31/12/2015 Tarihli ve 2015/97 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 31/12/2015 Tarihli ve 2015/98 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 5/11/2015 Tarihli ve 2013/512 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 5/11/2015 Tarihli ve 2013/2720 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 5/11/2015 Tarihli ve 2013/6313 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 5/11/2015 Tarihli ve 2013/7011 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 5/11/2015 Tarihli ve 2013/7400 Başvuru Numaralı Kararı

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 12/01/2016 Tarihli ve 24 Sayılı Kararı

DÜZELTME: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/5) ile İlgili

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker