Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 17.11.2017

PDF 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

GEÇİCİ BAKANLAR KURULUNUN YENİ HÜKÜMET KURULUNCAYA KADAR GÖREVE DEVAM ETMESİNE DAİR İŞLEM

––  Geçici Bakanlar Kurulunun, Yeni Hükümet Kuruluncaya Kadar Göreve Devam Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

—  Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Silâhlı Kuvvetleri Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Silâhlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Bursa Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Galatasaray Üniversitesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Galatasaray Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Gediz Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

—  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: MHG/2015-20)

—  Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/39)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/43)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/63 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/38 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/64 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/39 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/65 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/41 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/66 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/46 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/67 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/47 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/68 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/53 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/69 Sayılı Kararı

––   Anayasa Mahkemesinin 16/9/2015 Tarihli ve 2013/4668 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker