Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 07.11.2015

PDF 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

KARARLAR

—  Altı Yeni Bölge Adliye Mahkemesinin Kurulmasına İlişkin Karar

––  Bölge İdare Mahkemelerinin Kurulmasına ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesine İlişkin Karar

––  Bölge Adliye Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemelerinin Tüm Yurtta Göreve Başlayacakları Tarihe İlişkin Karar

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 07/06/2011 Tarihli ve 187 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

–– Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Hava Yolu Taşıyıcılarının Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

—  Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım-Onarım Yönetmeliği

–– Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Hacettepe Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Hacettepe Üniversitesi Stres Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

––  İthalatta Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/4)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 22/10/2015 Tarihli ve E: 2015/1, K: 2015/91 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 22/10/2015 Tarihli ve E: 2015/10, K: 2015/93 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 22/10/2015 Tarihli ve E: 2015/9, K: 2015/94 Sayılı Kararı

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker