Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 06.11.2015

PDF 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2015/8200  Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2015/8201  Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Küçükali Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2015/8204  Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

—  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği

––  Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/108)

––  Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 20)

––  Güvence Denetimleri Standardı 3000 (GDS 3000) Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri Hakkında Tebliğ (Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 45)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2013/18 (Siyasi Parti Mali Denetim), K: 2015/35 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/15 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/36 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2013/48 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/37 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/42 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/38 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2013/21 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/39 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2013/52 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/40 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/28 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/41 Sayılı Kararı

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker