Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 05.11.2015

PDF 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2015/8133   Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Dışı Koordinasyon Ofisleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2015/8139   8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2015/8142   Kalkınma Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar

2015/8143   Malatya İli, Darende İlçesi, Zaviye Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2015/8188   Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Kenan İPEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Kültür ve Turizm Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin ARZU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

—  Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/21)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI

–– Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu ve 20 nci Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/10/2015 Tarihli ve 9968 Sayılı Kararı

—  Biyogüvenlik Kurulunun 28 Sayılı Kararı

—  Biyogüvenlik Kurulunun 29 Sayılı Kararı

—  Biyogüvenlik Kurulunun 30 Sayılı Kararı

—  Biyogüvenlik Kurulunun 31 Sayılı Kararı

—  Biyogüvenlik Kurulunun 32 Sayılı Kararı

—  Biyogüvenlik Kurulunun 33 Sayılı Kararı

—  Biyogüvenlik Kurulunun 34 Sayılı Kararı

—  Biyogüvenlik Kurulunun 35 Sayılı Kararı

—  Biyogüvenlik Kurulunun 36 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2011/44 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/29 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2012/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/30 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2013/40 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/31 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2013/4 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/32 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2013/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/33 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/59 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/34 Sayılı Kararı

DÜZELTME Anayasa Mahkemesi Kararı ile İlgili

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker