Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 27.10.2015

PDF 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

––  Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlanmasına İlişkin Destek Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Verici Tesis ve İşletim Şirketi ile Multipleks İşletmecileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

––  Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

—  2015 Yılı Eylül Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—  2015 Yılı Eylül Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—  2015 Yılı Eylül Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—  2015 Yılı Eylül Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—  2015 Yılı Eylül Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—  2015 Yılı Eylül Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—  Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 23/10/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-99 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 23/10/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-100 Sayılı Kararı

KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 22/10/2015 Tarihli ve 6505 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 8/9/2015 Tarihli ve 2013/6995 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 8/9/2015 Tarihli ve 2013/7025 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 8/9/2015 Tarihli ve 2013/7969 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 8/9/2015 Tarihli ve 2014/16988 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 8/9/2015 Tarihli ve 2014/18932 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

—  Yargıtay 3,4,11,13. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerler

 
free poker