Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 23.10.2015

PDF 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza ALABOYUN’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Kültür ve Turizm Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun BİLGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Milli Savunma Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap AŞÇI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 YÖNETMELİKLER

—   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tarafından Yapılacak Denetime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

—   Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 TEBLİĞLER

—   Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—   Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—   Bankalarca Risk Yönetimine İlişkin Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında Tebliğ

—   Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—   Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ

—   Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Risk Ağırlıklı Tutarların Hesaplanması Hakkında Tebliğ

—   Operasyonel Riske Esas Tutarın İleri Ölçüm Yaklaşımı ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—   Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski İçin Standart Metoda Göre Sermaye Yükümlülüğü Hesaplanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—   Risk Ölçüm Modelleri ile Piyasa Riskinin Hesaplanmasına ve Risk Ölçüm Modellerinin Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 21/10/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-83, 2015/ÖİB-K-84, 2015/ÖİB-K-85, 2015/ÖİB-K-86, 2015/ÖİB-K-87, 2015/ÖİB-K-88, 2015/ÖİB-K-89, 2015/ÖİB-K-90, 2015/ÖİB-K-91, 2015/ÖİB-K-92, 2015/ÖİB-K-93, 2015/ÖİB-K-94, 2015/ÖİB-K-95, 2015/ÖİB-K-96, 2015/ÖİB-K-97 ve 2015/ÖİB-K-98 Sayılı Kararları

 YARGI BÖLÜMÜ

 ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin 14/7/2015 Tarihli ve 2013/385 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 8/9/2015 Tarihli ve 2013/1876 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 8/9/2015 Tarihli ve 2013/2495 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 8/9/2015 Tarihli ve 2013/2578 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 8/9/2015 Tarihli ve 2013/9089 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 8/9/2015 Tarihli ve 2013/9285 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker