Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 07.08.2014

PDF 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2014/6664   Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Vakıf Fonunun Yöneticisi Olarak Hareket Eden Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki 30 Mayıs 2014 Tarihli Hibe Anlaşması (Enerji Sektörü Programı - Faz 1 Projesi)’nın Onaylanması Hakkında Karar

2014/6665   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2014/6687   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında 2014-2016 Yıllarına İlişkin Kültür Alanında İşbirliği Programının Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6596   380 kV Ordu-Reşadiye Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6616   Balıkesir İlinde Tesis Edilecek Kapıdağ Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6621   Manisa İlinde Tesis Edilecek Kuyucak Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6624   Siirt İlinde Tesis Edilecek Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6629   154 kV Çamlıyayla Havza Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6631   154 kV Alanbaşı-Yeni Tortum 380 Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6657   Muğla İlinde Tesis Edilecek Akyar Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

— Millî Savunma ile İçişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

2014/6668    Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Milli Eğitim Bakanlığı Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Milli Eğitim Bakanlığı İzcilik Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik

— Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

— 2014 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ

— 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgelerindeki Özel Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ

— 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 437)

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 347)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 438)

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 439)

— Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (II-13.1)

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/7/2014 Tarihli ve 2014/68 Sayılı Kararı

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 5/8/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-52 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

— Yüksek Seçim Kurulunun 5/8/2014 Tarihli ve 3540 Sayılı Kararı

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker