Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 06.08.2014

PDF 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TÜZÜK

2014/6662  Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6588  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2014/6617  Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlardaki Döner Sermayeli Kuruluşlara Tahsis Edilen Sermayenin 25.000.000 (Yirmibeşmilyon) Türk Lirasına Çıkarılması Hakkında Karar

2014/6620  Manisa İli, Alaşehir İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Taşınmazın, 2013/21 Numaralı Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Sahasında Yapılacak Sondaj Çalışmaları Kapsamında Manisa Valiliği (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6622  Manisa ve İzmir İllerinde Tesis Edilecek Alares Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6627  Ağrı İli, Patnos İlçesi, Yeni Mahallesinde Bulunan ve İlan Edilen Riskli Alan Sınırları İçerisinde Kalan Mülkiyetleri Hazineye Ait Bazı Taşınmazların Mevcut Tahsislerinin Kaldırılarak, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Amaçlarında Değerlendirilmek Üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Tahsis Edilmeleri Hakkında Karar

2014/6642  Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2014/6644  Tereftalik Asit İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2014/6667  Bazı Büyükelçiliklerimizin, Karşılarında Gösterilen Uluslararası Kuruluşlar Nezdinde Daimi Temsilcilikle Görevlendirilmesi Hakkında Karar

2014/6672  Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

ATAMA KARARI

—   İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

2014/6619   Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Telekomünikasyon Kurumu Bütçe ve Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

—   PGM Proje Gözetim Mühendislik ve Kalite Kontrol Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: SGM-2014/23)

—   Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği (No: 2014/34)

—   Elektronik Haberleşme Güvenliği Kapsamında TS ISO/IEC 27001 Standardı Uygulamasına İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker