Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 22.07.2014

PDF 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

—  Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

—  S & Q MART Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2014/27)

—  Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/26)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/28)

—  Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No:7)

—  İlgili Hizmetler Standardı 4400 (İHS 4400) Finansal Bilgilere İlişkin, Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulanmasına Yönelik İşler Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 39

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2014 Tarihli ve 2014/58 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2014 Tarihli ve 2014/59 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2014 Tarihli ve 2014/60 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2014 Tarihli ve 2014/61 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2014 Tarihli ve 2014/62 Sayılı Kararı

KURUL KARARI

—  5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 14/11/2013 Tarihli ve E: 2013/24, K: 2013/133 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/91, K: 2014/59 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/101, K: 2014/63 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 4/6/2014 Tarihli ve E: 2013/88, K: 2014/101 Sayılı Kararı

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker