Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 07.01.2014

PDF 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

—  Adalet Bakanlığına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

—  Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 10/10/2013 Tarihli ve E: 2013/86, K: 2013/117 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2012/673 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2012/989 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2013/817 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2013/850 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2013/2187 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2013/2954 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2013/3283 Başvuru Numaralı Kararı

DÜZELTME    2/1/2014 tarihli ve 28870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği ile İlgili

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker