Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 28.12.2013

PDF 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

—  Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGELER

—  Görev Dağılımı ile İlgili 2013/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

—  Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Eşbaşkanları ile İlgili 2013/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

—  2014 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

—  2014 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

—  2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2014/1)

—  Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)

—  Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 10/1/2013 Tarihli ve E: 2011/141, K: 2013/10 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 22/5/2013 Tarihli ve E: 2012/149, K: 2013/63 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 18/6/2013 Tarihli ve E: 2012/18, K: 2013/80 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 3/10/2013 Tarihli ve E: 2013/60, K: 2013/104 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 31/10/2013 Tarihli ve E: 2013/41, K: 2013/124 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 31/10/2013 Tarihli ve E: 2013/49, K: 2013/125 Sayılı Kararı

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 22/12/2013 Tarihli ve 605 Sayılı Kararı

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker