Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 18.12.2013

PDF 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2013/5658   Türk-Yunan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

TÜZÜKLER

2013/5651   Devlet Meteoroloji Teşkilatına Dahil Memur ve Müstahdemlerin Rasatlara ve Teknik İşlere Dokunan Suçlarının İnzibati Cezalarına Dair Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

2013/5652   Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/5578   154 kV Silivri RES-(İkitelli-Silivri-Tegesan Enerji İletim Hattı) 186 Numaralı Direğine İrtibat Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5579   380 kV Cenal TES - Lapseki 2 Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5580   154 kV Tuna HES - Niksar - Köklüce Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5582   Ankara İli, Mamak İlçesi, Hüseyingazi, Altıağaç ve Karaağaç Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/5585   2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerinin Belediye Grupları İtibarıyla Tespiti Hakkında Karar

2013/5649   Giresun İlinde Tesis Edilecek Burçak Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5679   Adana İli, Yüreğir İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/5680   Tasfiye Kararı Alan Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Tasfiyelerine İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Olan Borçlarının Terkin Edilmesi Hakkında Karar

2013/5681   Trabzon İli, Merkez İlçesi, 2 Nolu Erdoğdu Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkındaki 18/9/2013 Tarihli ve 2013/5416 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

2013/5703   Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği

—   Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

—   Mahalli İdareler Seçimleri ile İlgili 2013/14 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/28)

—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/30)

—   Dondurulmuş Spermadan Numune Alma Esasları Hakkında Tebliğ (No: 2013/63)

—   Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI

—   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 12/12/2013 Tarihli ve 5632 Sayılı Kararı

—   Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 4/12/2013 Tarihli ve 7651 Sayılı Kararı

—    Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 4/12/2013 Tarihli ve 7653 Sayılı Kararı

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker