Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 17.12.2013

PDF 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2013/5637      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uyuşturucu, Psikotrop ve Ara Kimyasal Maddelerin Kaçakçılığı ile Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2013/5638     Revize Edilmiş NATO Havadan Erken İhbar, Kontrol ve Kuvvet Komutanlığı (NAEW&C) Harekat ve Destek Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

2013/5661      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Arasında EİT Turizm Teşvik Fonuna 50.000 ABD Doları Hibe Sağlanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/5594      Ankara İli, Çankaya İlçesi, Namık Kemal ve Yenişehir Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/5632      Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması ile 16/12/2011 Tarihli ve 2011/2572 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

2013/5660      Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine Bağlı Bazı Odaların İdari ve Mali Denetiminin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yapılması Hakkında Karar

2013/5677      Artvin İli, Borçka İlçesi, Muratlı Mevkiinin Daimi Yolcu Giriş-Çıkış Kara Hudut Kapısı Olarak Tespiti Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

—  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

2013/5687    Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personelinin Yurt Dışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik

—  Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

—  2014 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/25)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/27)

—  Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ III-39.1

—  Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.5)

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 9/12/2013 Tarihli ve 2013/193 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 9/12/2013 Tarihli ve 2013/195 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 9/12/2013 Tarihli ve 2013/196 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 9/12/2013 Tarihli ve 2013/197 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 9/12/2013 Tarihli ve 2013/198 Sayılı Kararı

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker