Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 30.11.2013

PDF 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/5555  Adana İlinde Tesis Edilecek Karakuz Barajı ve Hidroelektrik Santrali Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5556  Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları ile İdarî Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2013/5557   Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

2013/5559   380 kV Osmanca-Ada 2 DGKÇS Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5560  Artvin İlinde Tesis Edilecek Barış Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5561  154 kV Kastamonu-Araç-Safranbolu Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel MüdürlüğüTarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5562  154 kV Oymapınar-Alanya 2 Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi  Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5563  Ankara İlinde Tesis Edilecek Yenice Hidroelektrik Santrali-Nallıhan Dağıtım Merkezi Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5564  154 kV Çanta RES TM-(Silivri TM-Trakya DGKÇS) Dr. 186 İrtibatı Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5577  2013 Yılı Yatırım Programında 2013E010010 Proje Numarasıyla Yer Alan Yol Yenilemeleri ve İyileştirmeleri Projesi Kapsamında Akhisar Demiryolu Geçişinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları  İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5589  24/11/1994 Tarihli ve 4046 Sayılı Kanun ile İhdas Edilen Bazı Kadroların Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar

2013/5591  380 kV (Gökçekaya-Adapazarı) Brş. N.-Aksa TES Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik  İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

YÖNETMELİK

—   Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği

TEBLİĞ

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25/11/2013 Tarihli ve 2013/181 Sayılı Kararı

KURUL KARARI

—   5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Beşinci Fıkrası Kapsamındaki Sertifika Eğitimleri ve Sınavlarına İlişkin Esas ve Usullerin Belirlenmesine Dair Karar

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker