Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 04.09.2013

PDF 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Maliye Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

— Dışişleri ile Millî Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

— Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği

— Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Tarafından 5523 Sayılı Kanun Çerçevesinde Elde Edilen Gelirlere İlişkin Yönetmelik

— Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Atatürk Üniversitesi Bor Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Gediz Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Gediz Üniversitesi Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— İstanbul Gelişim Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

TEBLİĞLER

— 2013 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

— 2013 Yılı Temmuz Ayında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

— 657 Sayılı Kanunun Geçici 41 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2/9/2013 Tarihli ve 2013/149 Sayılı Kararı

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2/9/2013 Tarihli ve 2013/150 Sayılı Kararı

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2/9/2013 Tarihli ve 2013/151 Sayılı Kararı

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2/9/2013 Tarihli ve 2013/152 Sayılı Kararı

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2/9/2013 Tarihli ve 2013/153 Sayılı Kararı

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2/9/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-45 Sayılı Kararı

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2/9/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-46 Sayılı Kararı

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2/9/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-47 Sayılı Kararı

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2/9/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-48 Sayılı Kararı

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2/9/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-49 Sayılı Kararı

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2/9/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-50 Sayılı Kararı

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker