Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 11.04.2012

PDF 

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

6287     İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6289     Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6290     Adli Sicil Kanunu ile Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

6291     Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

TBMM KARARI

1012   Üstün Yetenekli Çocukların Keşfi, Eğitimleriyle İlgili Sorunların Tespiti ve Ülkemizin Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkin İstihdamlarının Sağlanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

KURULUŞUN BAĞLI VE İLGİLİ OLDUĞU BAKANLIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ İŞLEM

—  Türk Akreditasyon Kurumu’nun Avrupa Birliği Bakanlığı ile İlgilendirilmesine Dair Tezkere

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/2967   Resmi İlan Fiyatlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar

2012/2969   Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2012/2972   Bazı Üniversitelere Bağlı Olarak Enstitü ve Fakültelerin Kurulması ve İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Şişli Sağlık Yüksekokulunun Kapatılması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

—  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan AFYONCU’nun Seçilmesi Hakkında Karar

ATAMA KARARI

—  Millî Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

—  Çukurova Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksek Okulu Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

—  Anonim Şirket Esas Mukavelelerinde İmtiyaz Tesis Eden Hükümlerin Uyarlanmasına İlişkin Tebliğ (No: İç Ticaret 2012/1)

—  Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 69)

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker