Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 29.06.2013

PDF 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

—  EXPO 2016 Antalya Ajansı Bütçe, Muhasebe Uygulamaları ve Tasfiye Yönetmeliği

TEBLİĞLER

—  Asbest Sökümü ile İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/11)

—  Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Anonim ve Limited Şirketlerin Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ

—  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 427)

—  Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin (E: 2011/8, K: 2013/65; E: 2011/17, K: 2013/66; E: 2011/52, K: 2013/67; E: 2011/45, K: 2013/68; E: 2012/15, K: 2013/69; E: 2012/31, K: 2013/70; E: 2012/10, K: 2013/71; E: 2012/58, K: 2013/72; E: 2012/55, K: 2013/73; E: 2012/51, K: 2013/74; E: 2012/53, K: 2013/75; E: 2011/13, K: 2013/76; E: 2012/48, K: 2013/77; E: 2012/50, K: 2013/78; E: 2012/22, K: 2013/79; E: 2011/15, K: 2013/80; E: 2012/26, K: 2013/81; E: 2012/29, K: 2013/82; E: 2012/5, K: 2013/83; E: 2012/4, K: 2013/84; E: 2011/19, K: 2013/85; E: 2012/62, K: 2013/86; E: 2008/45, K: 2013/87; E: 2009/54, K: 2013/88; E: 2010/17, K: 2013/89; E: 2010/42, K: 2013/90) Sayılı Kararları

DÜZELTME:     Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile İlgili

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker