Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 28.06.2013

PDF 

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI

1038   Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1039   Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

—  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik

—  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

—  Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret İzinlerine Dair Yönetmelik

—  Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Hacettepe Üniversitesi Erken Çocukluk Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  İstanbul Medipol Üniversitesi Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Üniversitesi Dericilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/28)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/30)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/31)

—  Van’da Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Hayvan Yetiştiricilerine Yem Desteği Ödenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2011/60)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/33)

—  Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

—  Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 5)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

—  Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (II-5.2)

—   Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: X, No: 28)

—  Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımı Yapılacak 2012 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğ

DÜZELTME:   Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker