Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 17.05.2013

PDF 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/4629   Niğde İlinde Yürütülen Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Niğde Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4633   Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Yabancı Ülkelere Yönelik Nakdi ve Gayrinakdi Resmi Destekli İhracat Kredileri ile İki Yıl ve Daha Uzun Vadeli Sigorta İşlemlerine İlişkin Türk Eximbank 2013 Yılı Ülke Limitleri Listesinin Onaylanması Hakkında Karar

2013/4645   Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Mustafa Kemal Paşa, İhsaniye, Hacıalibey, Yeni, Işıklar ve Mamure Mahalleleri ile Odunpazarı İlçesi, Deliklitaş ve Kurtuluş Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/4649   Balıkesir İli, Manyas İlçesinde Tesis Edilecek Günaydın Rüzgar Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4654   Ankara İli, Altındağ İlçesi, Seyfi Demirsoy, Hacılar, Önder, Gültepe, Çalışkanlar ve Beşikkaya-Feridun Çelik Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/4668   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Karar

2013/4673   Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait “380+154 kV Serbest Bölge-Kepez Enerji İletim Hattı (Mevcut Hat Yerine) Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4676   Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi MAKÜ BAKA Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Kurulması ile Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Sınırlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2013/4677   Afyonkarahisar İli, Merkez İlçe, Gökçe, Aksaraylı, Barbaros, Metli, Sümer, Nakilci, Bademli, Fakıpaşa, Hacı Mustafa, Hacı Abdurrahman ve Hacınasuh Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/4678   Kütahya İlinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/4689   İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Göztepe, Kemalpaşa, Demirkapı ve Evren Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

—   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

—   Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Afyon Kocatepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Selçuk Üniversitesi Türk Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

—   İş Yerleri-Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren-Genel Kurallar ile İlgili Tebliğ (TS 11827) (No: MSG-MS-2013/10)

—   İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/13)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—   2013 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—   2013 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—   2013 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—   2013 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası  Belgelerinin (Y) Listesi

—   Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—   Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—   3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ No: 2012/65)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/24)

—   Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/7)

İLÂNLAR

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker