Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 02.05.2013

PDF 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2013/4421   Türk-Özbek Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2013/4424   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşvikine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

TÜZÜKLER

2013/4547   Zonguldak Limanı Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

2013/4548   Giresun Liman Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

2013/4549   Samsun Liman Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

2013/4550   Trabzon Liman Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/4546   Balıkesir Merkez Havalimanı Yeni Terminal Ünitesi ve Mütemmimlerinin İnşası Amacıyla Balıkesir İli, Merkez Halalca Köyü, Şehiryolu Mevkiinde Yer Alan Bazı Taşınmazlar ile Üzerindeki Muhdesatın Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4560   Yozgat İli, Merkez İlçesi, Medrese Mahallesi Sınırları İçinde Bulunan Bazı Taşınmazların Yozgat Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4564  Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait “154 kV Gazipaşa-Alanya 2 Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4574   Osmaniye İlinde Tesis Edilecek Akçakoyun Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4575   Erzincan İli, Merkez İlçe, Demirkent Beldesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/4576   Aydın İli, Merkez İlçe, Ilıcabaşı Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

— Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik

— Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 353)

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 30/4/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-25 Sayılı Kararı

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 30/4/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-26 Sayılı Kararı

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker