Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 17.04.2013

PDF 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/4469  Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2013/4534  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

—   Sağlık Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

—   Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Görevleri ile  Avukatların Mesleğe Alınmaları, Davaların Takip Usulü ve Çalışmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Akdeniz Üniversitesi Ahşap Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Hacettepe Üniversitesi Alkol Bilimsel Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetlerinde Sınıflama ve Kodlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   İstanbul Ticaret Üniversitesi Çevre ve Doğa Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Kreatif Ekonomi, Kültür Endüstrileri ve Kreatif Şehirler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

—   Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Tebar Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Ticaret A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2009-04)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2013-4)

—   İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2013/2)

—   2013 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—   2013 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—   2013 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—   2013 Yılı Mart Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—   Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Listesi

—   Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Listesi

—   Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Listesi

—   Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/6)

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker