Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 22.02.2013

PDF 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

2013/4284   Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı

DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

—  Danıştay Üyeliğine, Eski Deniz Ulaştırması Genel Müdürü Ali KURUMAHMUT'un Seçilmesine Dair Karar (No: 2013/4)

ATAMA KARARLARI

—  Orman ve Su İşleri Bakanlığına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

—  Sosyal Güvenlik Denetmenliği ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

—  İzmir Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 20/2/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-07 Sayılı Kararı

—  Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri IV, No: 56)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 63)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2010/83, K: 2012/169 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2011/100, K: 2012/191 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/69 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/162 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/171 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/329 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/620 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/695 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/832 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/947 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/1027 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/1075 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/1327 Sayılı Kararı

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker