Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 07.02.2013

PDF 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/4237    Yozgat-Musabeyli Projesi ile Musabeyli (Yozgat İçmesuyu) Projesi Kapsamında Bazı Alanlarda Bulunan Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4239    Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2013/4249    Hatay İlinde Tesis Edilecek Şenköy Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4250    Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait “380 kV Tortum Trafo Merkezi ve Bağlantı Yolu Projesi” Kapsamında Trafo Merkezi Sahası ile Bu Sahaya Ulaşımı Sağlayacak Bağlantı Yolu Güzergâhına İsabet Eden Taşınmazların Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4253    Giresun İli, Şebinkarahisar İlçesinde Tesis Edilecek Burçak Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4257    İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/4260    Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadrolarda İptal-İhdas Yapılması Hakkında Karar

2013/4261    Ordu İli, Çatalpınar İlçesinde Tesis Edilecek Irmak Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Kamulaştırılmasına İlişkin 16/7/2012 Tarihli ve 2012/3433 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Adalet Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

2012/4151    İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Ortak Transit Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

—   Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Tebliğ

—   2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5)

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker