Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 19.01.2013

PDF 

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

6384    Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun

6385    Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

— Başbakan Yardımcılığı ile Aile ve Sosyal Politikalar, Dışişleri, Gençlik ve Spor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Maliye, Millî Eğitim ve Millî Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

GÖREVLENDİRME KARARI

— Adlî Tıp Kurumu Altıncı Adlî Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi TUTKUN’un Görevlendirilmesine Dair Karar

SINIR TESPİT KARARI

— Sınır Tespitine Dair Karar

YÖNETMELİKLER

— Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Elektronik Tebligat Yönetmeliği

— Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/01/2013 Tarihli ve 2013/02 Sayılı Kararı

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/01/2013 Tarihli ve 2013/03 Sayılı Kararı

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/01/2013 Tarihli ve 2013/04 Sayılı Kararı

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/01/2013 Tarihli ve 2013/05 Sayılı Kararı

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/01/2013 Tarihli ve 2013/06 Sayılı Kararı

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/01/2013 Tarihli ve 2013/07 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/3, K: 2013/1 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/9, K: 2013/2 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2012/20, K: 2013/3 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/25, K: 2013/4 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/28, K: 2013/5 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/36, K: 2013/6 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2012/49, K: 2013/7 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2011/50, K: 2013/8 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2012/57, K: 2013/9 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2012/67, K: 2013/10 Sayılı Kararı

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker