Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 19.12.2012

PDF 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2012/4020  Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Tunus Cumhuriyeti’ne Sağlanan Kredi ve Hibeye İlişkin Olarak İki Ülke Arasında 8 Kasım 2012 Tarihinde İmzalanan Anlaşmaların, İmza Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

2012/4024  Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA) 5. Bileşeni Kapsamında IPARD Yardımı Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Çok Yıllı Finansman Anlaşmasını (2007-2010) Değiştiren Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2012/4025  Katılım Öncesi Yardım Aracı-Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni-Kısım 1-A Çerçevesinde 2012 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Finansman Anlaşmasının Anlaşmaya Dair Beyanları İçeren Notalar ile Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

2012/3994  Rekabet Kurulu Üyeliğine Kenan TÜRK’ün Atanması Hakkında Karar

2012/4053  Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkan ve Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar

—  Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Gümrük ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

— İşkolları Yönetmeliği

— Mera Kanununun 30 uncu Maddesi Gereğince Yapılacak Tahsilatlar ile Ödenecek Huzur Haklarına İlişkin Yönetmelik

— Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

— Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyelerinin Müşterilerinin Risk Merkezi Nezdindeki Bilgilerinin Kendilerine Ya Da Onay Vermeleri Koşuluyla Belirledikleri Tüzel Kişilere Verilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

— Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ

— Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/15)

— Elektrik Piyasası Kanununun 11 inci Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

— Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

— Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

— Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 14/12/2012 Tarihli ve 2012/182 Sayılı Kararı

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 14/12/2012 Tarihli ve 2012/183 Sayılı Kararı

KURUL KARARI

—  Türkiye Elektrik ve Elektronik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2012-2016)’nın Kabulüne Dair 22/10/2012 Tarihli ve 2012/28 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

 
free poker