Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 01.11.2012

PDF 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/3811   Silvan I. Merhale (GAP) Projesi Kapsamındaki Ambar Barajının Yapımı Maksadıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3813   Sinop İli, Ayancık İlçesinde Tesis Edilecek Çiğdem Regülatörü ve Hidroelektrik Santralı Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3814   Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılmasına İlişkin Karar

2012/3830   Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3833   Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

—   Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM’ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2012/71)

ATAMA KARARLARI

—   Başbakan Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

GÖREVLENDİRME KARARI

—   Adlî Tıp Kurumu Birinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Anesteziyoloji ve Reanimasyon Üyeliğine, İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin ÖZ’ün Görevlendirilmesi Hakkında Karar (No: 2012/742)

KADRO ARTIRILMASI KARARI

—   Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün, Genel Müdür Yardımcılığı Kadrolarının İkiden Üçe Çıkarılması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

—   Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Balıkesir Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   KTO Karatay Üniversitesi Ana Yönetmeliği

—   Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Selçuk Üniversitesi Yaşlı ve Engelliler Eğitim, Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/60)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/61)

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/10/2012 Tarihli ve 2012/161 Sayılı Kararı

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker