Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 13.10.2012

PDF 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2012/3734       Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Geçiş Hükümeti Arasında Libya Ulusal Polisinin Eğitimine ve Kapasite Geliştirmesine İlişkin İşbirliği Konulu Mutabakat Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/3802       Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2012/3803       6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine Dair Karar

2012/3804       8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2011/41, K: 2012/25 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2011/22, K: 2012/31 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2011/39, K: 2012/37 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2011/18, K: 2012/53 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2011/33, K: 2012/54 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2011/81, K: 2012/78 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2011/38, K: 2012/89 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2011/138, K: 2012/94 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2012/24, K: 2012/95 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2011/10, K: 2012/98 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2012/11, K: 2012/104 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2012/15, K: 2012/105 Sayılı Kararı

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker