Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Güncel Mevzuat 06.10.2012

PDF 

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1025       Suriye’deki Durumun Oluşturduğu Tehdit ve Riskler Çerçevesinde Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Hükümetçe Takdir ve Tespit Edilmek Kaydıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yabancı Ülkelere Gönderilmesi ve Görevlendirilmesi ile Gerekli Düzenlemelerin Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin, Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca Bir Yıl Süreyle İzin Verilmesine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

2012/3693  Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

—   Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Turizm Eğitim Merkezleri (TUREM) Kuruluş Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği (SHY-14B)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

—  Açık Kalıpta Çelik Dövmeler - Genel Mühendislik Uygulamaları ile İlgili Tebliğ (TS EN 10250-1 ve TS EN 10250-3) (No: MSG - MS - 2012/23)

—  Çelik Dövmeler - Kapalı Kalıpta - Genel Teknik Teslim Şartları ile İlgili Tebliğ (TS EN 10254) (No: MSG - MS - 2012/24)

—  Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/5)

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 5/10/2012 Tarihli ve 2012/ÖİB-K-24 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2010/85, K: 2012/13 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2011/9, K: 2012/44 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2011/34, K: 2012/48 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2011/111, K: 2012/56 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2012/48, K: 2012/75 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2011/70, K: 2012/77 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2011/121, K: 2012/80 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2011/27, K: 2012/101 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2012/7, K: 2012/102 Sayılı Kararı

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
free poker